Aktuality


20161116095112195_0001.jpg                                       

 

opatření pokračují také v týdnu od 25. 1. 2021

22814527_1442010102584611_496014437302122036_n.pngDle vyjádření ministra školství Plagy budou školy i v příštím týdnu, tj. od 25. ledna, pokračovat ve výuce dle současného režimu, který odpovídá
stupni 5 matice opatření PES.

Nadále tedy platí:

 • prezenční docházka pouze PT, 1. a 2. ročníku a všechny speciálních třídy na Uranii
 • 3. - 9. ročníky mají distanční vzdělávání

Posledním školním dnem v lednu je čtvrtek 28. 1., v pátek 29. 1. jsou celorepublikové pololetní prázdniny a žádná výuka neprobíhá.

 

V souvislosti s dalším prodloužením konání distančního vzdělávání vnímáme, že je vhodná doba znovu připomenout základní nastavení distanční výuky u nás ve škole. Distanční vzdělávání je povinné, vztahuje se na něj platný školní řád a skládá se ze dvou základních částí - synchronní výuky, což jsou online hodiny, které vidíte také v rozvrhu, a asynchronní výuky, která je zaměřena na samostatnou práci žáků, takto zadávané podklady k výuce naleznete zpravidla v google učebnách.

 • V distanční výuce přistupujeme k modelu přibližně 60% synchronní výuky, při které jsou žáci i učitel připojení ve stejný čas a zbylých  40% asynchronní výuky, při které žáci pracují na zadaných úkolech samostatně v čase, který si sami stanoví. Toto rozvržení odpovídá metodice ministerstva školství a kombinaci zmíněných způsobů výuky doporučuje i odborná učitelská veřejnost.
 • Synchronní výuka nám dává možnost procvičovat učivo s dětmi společně a reagovat na jejich aktuální potřeby. Také díky přímému kontaktu snadněji vysvětlíme nové učivo a odpovíme na otázky žáků nebo přímo zkontrolujeme jejich porozumění. Přímá online výuka je však náročná na okamžitou pozornost žáků a neustálá práce u počítače je vyčerpávající. Proto aplikujeme také výuku asynchronní, ve které si děti mohou samostatně stanovit v jakém čase se budou danému úkolu věnovat. Asynchronní úkoly by měly žákům přinést mimo výukového obsahu také dovednost organizace vlastního času a individuální odpovědnost za své učení.

Věříme, že tímto systémem dáváme žákům možnost si určitou část svého volného času organizovat samostatně, a podporovat jejich individuální odpovědnost za vzdělávací výsledky. Zároveň ale poskytujeme dostatečný prostor pro synchronní online podporu a společnou práci.

Děkujeme za podporu a spolupráci na distančním vzdělávání.Hodnocení v pololetí

teamwork4.jpgV souvislosti s průběhem výuky v tomto pololetí, které bylo ovlivněno přecházením na distanční výuku v poměrně velké míře, Vám zasíláme informace o způsobu a průběhu hodnocení v prvním pololetí tohoto školního roku. V souladu s doporučením MŠMT a po společné diskuzi v rámci školy jsme se rozhodli ponechat již zavedený způsob hodnocení:

 • ve všech třídách, kde již je nastaveno slovní hodnocení,
  bude slovní hodnocení i nadále;
 • u ostatních tříd zůstává na vysvědčení klasifikace známkou.

Uvědomujeme si, že toto období bylo a je pro všechny velmi náročné a že hodnocení v tomto pololetí nedokáže bezvýhradně popsat reálné posuny a pokroky jednotlivých žáků. Správně posoudit úroveň jejich výstupů za jednotlivé předměty je tak velmi obtížné. 

Nemyslíme si ovšem, že celoplošné zavedení slovního hodnocení by tuto situaci ulehčilo nebo zpřehlednilo. Slovní hodnocení na vysvědčení je komplexní zpětná vazba shrnující průběh celého pololetí a je potřeba k této zpětné vazbě průběžně sbírat a shromažďovat podklady, bylo by nezodpovědné plošně přejít k slovnímu hodnocení teprve dva týdny před klasifikační uzávěrkou prvního pololetí tam, kde se počítalo s hodnocením známkami.

Také při hodnocení známkou bude v této známce promítnut individuální přístup k danému žákovi, jeho zázemí a možnostem plnit distanční vzdělávání. Více než v jiných obdobích bude známka zohledňovat spíše individuální posun a přístup k výuce, než zvládnutí celkového výukového obsahu v běžném pololetí.

Naprostá většina žáků měla v tomto pololetí nastavenu distanční výuku na více než polovinu celého období, vzdělávání tak probíhalo především z domova. Vnímáme proto jako velmi důležité, aby se v tomto období dokázali ohodnotit také žáci sami. Sebehodnocení žáků bude tak probíhat v těchto týdnech v některých dílčích předmětech, ale i komplexně za výuku jako takovou. V neposlední řadě byl obrovský díl práce a odpovědnosti na rodičích a dalších dospělých v rodinách žáků, bez kterých by distanční vzdělávání nemohlo plnohodnotně probíhat. Je proto důležité, aby i rodiče byli součástí zhodnocení celého pololetí.

K vysvědčení tak v tomto pololetí přidáváme:

 • sebehodnocení žáků, které bude vytvořeno ve spolupráci s TU v období do 26. ledna, povinné pro všechny žáky školy
 • reflektivní rozhovor žáka, rodiče a třídního učitele - tzv. tripartita v období 26.ledna - 19. února, povinné při klasifikaci známkou ve 3. - 9. ročníku; dobrovolné při slovním hodnocení a tam, kde tripartita již proběhla v průběhu podzimu;
 • dotazník zpětné vazby k organizačně technickému zajištění distanční výuky u nás ve škole z pohledu zákonných zástupců -  dotazník pro 1. stupeň (google form)    dotazník pro 2. stupeň (google form)       
                                                                           aktivní 25.1. - 12. 2. 

Sebehodnocení žáků proběhne na připraveném školním tiskopisu buď online, nebo prezenčně, pokud budou školy opět částečně otevřené. Tripartita bude probíhat zpravidla online, pozvánku s návrhem termínů obdržíte od svých třídních učitelů ke konci ledna. Tripartita v tomto pojetí je určena především k přátelskému rozhovoru a sebereflexi celého období z pohledu žáka a rodiny, zaměříme se především na lepší vzájemné poznání a pochopení situace. V tripartitách v tomto pololetí se nebudeme přímo zabývat žákovskými výstupy a portfolii za jednotlivé předměty, k tomu jsou určeny tripartity ve čtvrtletích. Není to ani prostor k hodnocení organizace a nastavení distanční výuky jako takové. Hlavní roli budou hrát především osobní zkušenosti a pocity žáků v tomto období.

Ke konci ledna požádáme rodiče o vyplnění školního online dotazníku, kde bude prostor také k celkovému popsání situace a vyjádření se k nastavení distanční výuky jako takové, jejímu organizačně technickému zajištění. Dotazník nám poslouží k nastavení případné distanční a rotační výuky pro jarní období.

Termín předávání vysvědčení je nastaven na čtvrtek 28. ledna. Žáci, kteří budou v rámci epidemiologických opatření ve škole, dostanou vysvědčení přímo ve třídě, žáci na distanční výuce budou mít vysvědčení v náhledu v aplikaci Škola online a tiskopis vysvědčení obdrží po návratu do školy.

 opatření pokračují do 22 .1. 2021

ErHjdVoW8AYJ8yv.jpegDle vyjádření MZ a MŠMT budou aktuální opatření ve školství pokračovat minimálně
do 22. ledna 2O21, nadále tedy platí:

 • prezenční docházka pouze PT, 1. a 2. ročníku a všechny speciálních třídy na Uranii
 • 3. - 9. ročníky mají distanční vzdělávání

viz http://www.zs-stross.cz/?id=514899&action=detail PF 2021

20201203_080129.jpg

Přejeme klidné a šťastné sváteční dny.

logo na web stross barva 320x132px.png

 pátý stupeň PES od ledna (aktualizace 30.12.)

220px-PES-5.png

Od pondělí 4. ledna 2021 bude výuka probíhat dle pátého stupně P.E.S.. V praxi to znamená prezenční docházku pouze PT, 1. a 2. ročníku a všech speciálních tříd na Uranii, všichni ostatní mají opět distanční vzdělávání.

Průběh distanční výuky pro 3. – 9. ročník je nastaven stejně, jako tomu bylo na podzim v listopadu – tzn. kombinace synchronních online hodin a asynchronní výuky přes Google učebny v poměru přibližně 1:1. Rozvrh synchronní online výuky naleznete od pondělí v aplikaci Škola online, aktuální rozvrh budou sdílet také třídní učitelé.

Připomínáme, že distanční synchronní i asynchronní výuka je povinná. Vypracovávání vzdělávacího obsahu v rámci online hodin a v rámci Google učeben je nedílnou součástí výuky a výstupy z této výuky jsou podkladem pro celkové hodnocení na vysvědčení. Zároveň platí veškerá ustanovení školního řádu k průběhu vzdělávání.

Školní budovy Strossmayerovo náměstí a Letohradská budou přístupny v čase 7,30 – 18,00, v tomto čase bude možné si individuálně vyzvednout za skříněk nebo učebny potřebné sešity nebo učebnice k distanční výuce. Průběžné předávání podkladů pro vzdělávání bude opět možné u recepce školy dle instrukcí vyučujících.

Pro prezenční výuku PT, 1. a 2. ročníku platí striktní dodržování již nastavených provozně hygienických pravidel z minulého období – mimo jiné to znamená nošení roušek, necvičení a nezpívání, samostatné časy oběda pro jednotlivé třídy a určené přestávky na toaletu v rámci tříd na stejném patře, aby nedocházelo k potkávání se žáků z různých tříd, stejný zůstává také doporučený příchod do školy v dané časy. Školní družina je pro tyto třídy v běžném provozu (6,30 – 17,30).

Ve speciálních třídách na Uranii bude vše probíhat stejně, jako doposud.

Nadále také platí:

 • možnost zapůjčení počítače, případně datové karty, ve škole, žádost zašlete na email ntb@zsstross.cz nebo telefonicky 604272473
 • možnost přihlášení a odběru školního oběda při distanční výuce (obědy pro 3. - 9.ročník jsou jinak automaticky odhlášeny)
 • potvrzení OČR budeme zasílat v odpovědi na emailovou žádost na ocr@zsstross.cz

 

USNESENÍ VLÁDY ČR č.1377MŠMT vyhlásilo dny volna (aktualizováno 16.12.)

000723_05_007222.gifDny 21. a 22. prosinec 2020 jsou vyhlášeny MŠMT jako dny boje proti covidu. O tyto dva dny se tedy dle vyjádření ministra školství prodlužuje volno, které souvisí s vánočními svátky. Žáci mají usnesením vlády ČR ze dne 14. 12. zakázánu osobní přítomnost, žádná výuka a ani školní družina v tyto dny z výše uvedených důvodů nemůže probíhat.

Rodiče dětí do deseti let věku budou po tyto dny moci čerpat ošetřovné. Potvrzení o uzavření školy budeme opět zasílat v odpovědi na emailovou žádost na frantisek.rada@zsstross.cz.

Poslední školní den před prázdninami je tedy pátek 18.12., tento den bude probíhat dle standardně nastavených rozvrhů, vánoční posezení a předávání dárku v rámci třídy nastaví třídní vyučující na některé ze svých koncových hodin, své žáky o tomto budou informovat.

Na dny volna v pondělí a úterý doporučujeme žákům případné doplnění svých úkolů z distanční výuky (převážně v aplikaci google učebna) a rozvíjení čtenářství samostatným čtením oblíbené knihy. V případě potřeby cokoli konzultovat budou žákům k dispozici vyučující přes email nebo zprávu v aplikaci.

Po vánočních prázdninách bude v lednu s největší pravděpodobností pokračovat vzdělávání ve stejném režimu jako doposud, což platí pro stupně 3. a 4. PES. V takovém případně zahájí při rotační výuce prezenční týden na druhém stupni ty třídy, které měly do školy nastoupit ve dnech 21.-22.12., prezenčně také nadále bude pokračovat celý první stupeň, přípravná třída, devátý ročník a speciální třídy.

V případě lednového zhoršení situace na 5. stupeň PES by byla kromě PT, 1.,2. a speciálních tříd nastavena distanční výuka pro všechny ostatní ročníky podobně jako v říjnu a listopadu, k tomuto bychom zaslali aktuální informace. Budeme si přát, že se tak nestane a i tyto dva vyhlášené dny boje proti covidu k tomuto přispějí.

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY (.pdf)Pomáháme Ježíškovi

20201214_132914.jpgStejně jako v loňských letech i letos můžete pomoci Ježíškovi.

Do pátku 18. 12. sbíráme pod školním stromečkem dárky pro děti v Dětském centru při Thomayerově nemocnici, dáreček označte "kluk" nebo "holka" a doporučeným věkem 1 - 6 let.

Dárky za školu předáme v pondělí 21.12. přímo v DC.

http://www.ftn.cz/detske-centrum-s-komplexni-peci-a.../

 

Děkujeme, že pomáháte ????Provoz školy od 7. 12. - třetí stupeň P.E.S.

pes_201113-141048_bar df (1).jpg

Od čtvrtka 3.12. jsme na trojce stupnice PES, z pohledu školní docházky se tímto ovšem příliš nemění. Od 7. 12. pokračuje stejný způsob docházky, jako doposud - první stupeň, speciální třídy a devátý ročník prezenčně každý den; šestý, sedmý a osmý ročník rotační výuka dle již nastavených pravidel. 

Mimo stávajícího průběhu a pravidel bude platit:

 • V družině je umožněno v rámci jednoho oddělení spojit žáky jednoho ročníku, případně nově také dvě stále stejné třídy, bez ohledu na ročník - umožní nám to zařadit zpět do družiny žáky čtvrtých tříd.
 • Je umožněna činnost školních klubů pro prezenčně vzdělávané žáky, není-li neměnnost skupin realizovatelná (např. z personálních důvodů), je možné do jedné skupiny klubu zařadit max. 10 žáků z různých tříd.
 • Možnost konání vnitřních akcí do počtu 10 osob vč. vnitřních sportovišť, vždy s rouškou.
 • V jídelně je pro distančně vzdělávané žáky doporučen nadále pouze odběr oběda, nikoliv konzumace na místě, jinak se provoz řídí aktuálními pravidly pro provoz stravovacích služeb.
 • Školy v přírodě, adaptační kurzy, sportovní kurzy a školní výlety se nadále nemohou konat.
 • Nadále necvičíme, nezpíváme
 • Větrání cca každých 30 min. po dobu 5 minut, roušky vždy a všude.
 • Možnost dobrovolného testování na COVID pedagogických pracovníků zdarma.

 

Informace k provozu škol a školských
zařízení od pondělí 7. prosince 2020 (.pdf)Provoz školy od 30.11.

unnamed.pngOd 30.11. bude výuka organizována následujícím způsobem:

 • PT, 1. - 5. ročník a 9. ročník prezenční výuka každý týden
 • 6.ABC prezenční výuka od 30.11.; od 7.12. distanční výuka; atd.
 • 7.AB, 8.AB distanční výuka od 30.11.; od 7.12. prezenční výuka; atd.

Rozvrh a výuka v homogenních skupinách

Výuka bude probíhat dle standardního rozvrhu před uzavřením školy. Třídy na druhém stupni, které budou mít v daném týdnu distanční výuku, budou mít v rozvrhu zobrazeny pouze předměty se synchronní online výukou. Tedy hodiny, ve kterých se žáci musí připojit zároveň s učitelem a je vyžadována docházka. Zbytek úkolů bude zadáván asynchronně přes Google učebnu daného předmětu tak, jak jsou žáci již zvyklí.

Třídy musí zůstat homogenní - nesmí se spojovat mezi sebou. Skupinu, kde se třídy obvykle spojují na výuku jazyků, povede vždy jeden vyučující celou jednu třídu. Distanční část výuky jazyků na druhém stupni zůstane rozdělena stejně jako doposud.

Stejně tak volitelné předměty na prvním stupni budou upraveny pro celou třídní skupinu, žáci tak během následujících týdnů poznají “ochutnávky” všech volitelných předmětů. Volitelné předměty na druhém stupni budou probíhat pouze distančním způsobem v rámci Google učebny. Výjimkou jsou cvičení z matematiky a cvičení z českého jazyka devátého ročníku, která budou součástí prezenční výuky dle rozvrhu.

U druhého cizího jazyka se v jednotných třídách budou střídat učitelé francouzského, německého i španělského jazyka.

Na druhém stupni se odvolávají odpolední a koncové hodiny tělesné výchovy bez náhrady. Namísto výuky tělesné výchovy v průběhu dopoledne budou nastaveny vycházky, necvičíme. V rámci hodin hudební výchovy je zakázáno zpívání.

Družina

Z důvodu dodržení všech hygienicko zdravotních opatření jsme schopni zajistit provoz družiny pouze pro PT a 1. -3. ročník. Pokud nutně potřebujete zajistit družinu i pro své dítě ze čtvrtého ročníku, napište prosím na martin.provaznik@zsstross.cz.

 • ranní družina 7,00 - 8,10 - žáci spojeni po ročnících
 • odpolední družina do 17,00 - žáci v homogenních odděleních dle své třídy

Školní jídelna

Kvůli přísným hygienickým pravidlům ve školní jídelně musíme nastavit jednotlivým třídám přesné časy oběda tak, aby se třídy mezi sebou neprolínaly. Oběd tak některým třídám bude zasahovat také do výuky. Přesný čas oběda pro svou třídu se dozvíte od své třídní učitelky/učitele.

 • Žáci PT, 1. - 5. ročníků a 9. ročníků jsou automaticky přihlášeni ke stravování od pondělí 30.11. ve školní jídelně.
 • 6.ABC má stravu ve školní jídelně přihlášenou od 30.11.- 4.12. a od  14.12.-18.12.      
 • 7.AB, 8. AB je přihlášena ke stravě od 7.12.-11.12 a  21.-22.12.  
 • Žáci, kteří nemají o obědy zájem, si musí obědy odhlásit přes www.e-jidelnicek.cz, mailem nebo SMS.       
 • Žáci při distančním průběhu výuky mají možnost si oběd také přihlásit a vyzvednout si jej do vlastních jídlonosičů.

Vstup do budovy

Při vstupu do budovy se prosím neshromažďujte na chodníku, žáci jdou nejkratší cestou ke skříňce a následně do své třídy. Pro plynulost ranního vstupu do školy uvádíme doporučené časy příchodu:

  • 1. - 2. ročník  v 8,10
  • 3. ročník v 8,15
  • 4. ročník v 8,20 
  • 5. ročník v 8,25
  • 2. stupeň a PT v 8,30

Rodiče (doprovod) do budovy ráno nevstupují. Při vyzvedávání dětí z družiny vstupují rodiče (doprovod) k recepci a telefonicky nebo čipem vyzvedávají své dítě, čekají na něj ve vestibulu školy. 

Další osoby - tzv. třetí osoby vstupují do budovy jen v odůvodněných případech při dodržení veškerých hygienicko provozních opatřeních. Nově jsu umožněny individuální konzultace pro podporu žáků v kontextu distanční výuky.

Hygienická pravidla

 • Žáci nosí roušky ve všech prostorách školy, prosíme vybavte své děti rouškami na jejich pravidelnou výměnu, budou k tomu potřebovat také pytlík na použitou roušku. Roušku nosí také všichni zaměstnanci a návštěvníci školy.
 • Myjeme si ruce mýdlem, snažíme se dodržovat vzájemné rozestupy.
 • V učebnách se pravidelně větrá, větrat budeme i v průběhu výuky (intenzivně po dobu cca 5 min.). Bude dobré, aby žáci měli ve třídě k dispozici mikinu nebo svetr.
 • Žáci tráví čas na chodbách jen v nezbytných situacích tak, aby se nepotkávali s žáky z ostatních tříd, přestávky na toaletu a odpočinek budou z tohoto důvodu koordinovány. Časy začátků hodin a přestávek se tak v průběhu dopoledne mohou lišit. 
 • K dispozici je dezinfekce u vstupu, v učebnách a na záchodech, průběžný úklid zaměřen především na dezinfekci společných prostor, klik a lavic. 
 • Prosíme, neposílejte dítě do školy s jakýmikoli příznaky nemoci, včetně zvýšené únavy nebo pobolívání hlavy.

Děkujeme za spolupráci a přejeme krásný, pohodový Advent.Měsíc filmu na školách

ZŠ Stross se letos rozhodla zapojit do 16. ročníku akce Měsíc filmu na školách, který organizuje program Příběhy bezpráví společnosti Člověk v tísni. Téma letošního ročníku je Média a totalita, cílem tohoto tématu je zaměřit se na roli médií v totalitní společnosti a připomenout důležitost nezávislých a svobodných médií.

Vzhledem k uzavření škol se letošní ročník odehrává online.clk_mfns_2019_baner_1500x600_01.jpeg
 
Pro naše zapojení do akce jsme i z důvodu letošního 70. výročí popravy Milady Horákové vybrali film s názvem Případ Dr. Horáková, na který se můžete během tohoto týdne podívat na následujícím odkaze - https://tinyurl.com/film-horakova.

Následně můžete zhlédnout debatu s historikem Petrem Blažkem o roli médií během procesu s Miladou Horákovou - https://tinyurl.com/video-debata. Debatu moderuje Linda Bartošová.
 
Věříme, že žákům i rodičům přinese zapojení do této aktivity společné podnětné zamyšlení.Menu

calen.jpg

 

15110990_1881111792175420_3761182100079004511_o.jpg

 

http://www.letohradska.cz/

 

https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Strossmayerovo-n%C3%A1m/215887068530260

 O2.png

82248508_534891637374351_1465520082087051264_n.jpg

konto + logo (3).jpg

 

unz-logo-red-rgb-m.png

 

cropped-Uk_Pedf_logo_křivky_červené_text_univerzita_užitné-2-e1511358046586.png

 

gdpr[2].png

13. 4. Aleš

Zítra: Vincent

logo-obedove-konto.png

 

smart_civ_logo.png

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

http://www.nuv.cz/ramps/praha

http://www.rodicevitani.cz/mapa-skol/

www.creativemornings.cz

http://www.prirodniskola.cz/

http://www.pedf.cuni.cz/

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

http://www.cpiv.cz/

http://www.zs-stross.cz/index.php?nid=3380&lid=cs&oid=2542046

http://www.msmt.cz/

http://www.partnerska-skola.cz/O-Projektu

Návštěvnost stránek

1432125