Přípravná třída 2018

 

 

Přijetí do přípravné třídy (.pdf) - rozhodnutí o přijetí

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis do přípravné třídy:

 

  • pro šestileté děti, které budou žádat o odklad povinné školní docházky se zápis uskuteční současně při řádném zápisu do první třídy 5.- 6. dubna 2017 (rezervace termínu zde)

     

  • pro pětileté děti je zápis ZRUŠEN (zájem o přípravnou třídu namísto docházky do posledního ročníku MŠ):

    V rámci novely školského zákona - v souladu § 47 odst. 1, bude od 1. září 2017 možno přijmout do přípravné třídy pouze dítě s uděleným odkladem povinné školní docházky.

    Tyto informace byly zveřejněny MŠMT k březnu 2017 na webu a v oběžníku: http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/informace-o-povinnem-predskolnim-vzdelavani?lang=1&ref=m&source=email .

    Z výše uvedených důvodů rušíme zápis do přípravné třídy pro pětileté děti, zůstává tak možnost zapsat se do PT pouze dětem u běžného zápisu do první třídy s žádostí o odklad povinné školní docházky.

 

K samotnému zápisu můžete rovnou přinést předvyplněný formulář přihlášky (ke stažení) , v opačném případě vyplníte přihlášku na místě.

S sebou vezměte originál rodného listu dítěte, svůj průkaz totožnosti (OP/pas) a doporučení školského poradenského zařízení k zařazení dítěte do PT (nejzazší termín doložení tohoto doporučení je 31. 5. 2017)

 

REŽIM A NÁPLŇ

Režim přípravné třídy se blíží školnímu režimu s dopoledním programem v rozsahu cca 20 vyučovacích hodin. Program je zaměřen mimo jiné na vyrovnávání rozdílů ve školní zralosti dětí, systematickou přípravu dětí k nástupu do první třídy školy a rozvíjení jejich individuálního nadání.

V rámci dopoledního programu děti pracují v časových intervalech, které respektují jejich věk a možnosti. Program zahrnuje výuku, pohybové, výtvarné a hudební aktivity včetně tematicky zaměřených vycházek. V odpoledních hodinách mají děti možnost navštěvovat školní družinu se svými staršími spolužáky.

prezentace PT.pdf

 

DALŠÍ INFORMACE MŮŽETE ZÍSKAT V RÁMCI DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ŠKOLY.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rozhodnutí o zařazení do přípravné třídy

Ředitel školy jako příslušný správní orgán rozhodl v řízení o žádosti k zařazení do přípravné třídy
 školního roku 2016/2017 v souvislosti s ust. § 47 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o zařazení do přípravné třídy Základní školi Praha 7, Strossmayerovo nám. 4,   
 p ř i j í m á m e   uchazeče s těmito registračními čísly:

reg. číslo:

100P/16

104P/16

105P/16

106P/16

107P/16

110P/16

111P/16

112P/16

113P/16

114P/16

115P/16

116P/16

117P/16

119P/16

200P/16

204P/16

205P/16

206P/16

211P/16

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat dle § 183 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. a ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb. a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelství ZŠ Praha 7, Strossmayerovo nám. 4, a rozhoduje o něm Odbor školství Magistrátu hl. m. Prahy.

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 7. 6. 2016 na veřejně přístupném místě na budově školy. Dále bylo také zveřejněno na webových stránkách školy www.zs-stross.cz . Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání.

 

V Praze dne 7. června 2016                                                                      

 

Mgr. František Rada, ředitel školy 

                                                                                                                                 

 

 

Menu

calen.jpg

 

15110990_1881111792175420_3761182100079004511_o.jpg

 

http://www.letohradska.cz/

 

https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Strossmayerovo-n%C3%A1m/215887068530260

 

konto + logo (3).jpg

 

gdpr[2].png

19. 9. Zita

Zítra: Oleg

logo-obedove-konto.png

 

smart_civ_logo.png

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

http://www.nuv.cz/ramps/praha

http://www.rodicevitani.cz/mapa-skol/

www.creativemornings.cz

http://www.prirodniskola.cz/

http://www.pedf.cuni.cz/

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

http://www.cpiv.cz/

http://www.zs-stross.cz/index.php?nid=3380&lid=cs&oid=2542046

http://www.msmt.cz/

http://www.partnerska-skola.cz/O-Projektu

Návštěvnost stránek

887653